Vedtægter

PDF version

 

 

Afdelingsvedtægter

 

 

 

Foreningens navn, formål og hjemsted

 

§ 1

 

Foreningens navn er Roskilde TeamGym.

 

 

 

§ 2

 

Foreningens formål er at tilbyde børn, unge og voksne TeamGym konkurrencegymnastik. For at styrke idrættens formål kan Foreningen indlede samarbejde med andre idrætsgrene. Foreningen kan som en del af sit formål vælge at udbyde andre gymnastikarter, som f.eks. Tumbling eller Dobbelt MiniTrampolin.

 

 

 

§ 3

 

Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune, og Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse, eller andet medlem af bestyrelsen.

 

 

 

Medlemsorganisationer

 

 § 4

 

Foreningen er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF), GymDanmark, Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idræts Union. Relationer til Roskilde Kommune varetages af RIU.

 

 

 

Medlemmer

 

 § 5

 

Som medlem af Foreningen, kan som udgangspunkt optages alle, som aktivt vil arbejde for Foreningens formål, og som ikke har til hensigt at modarbejde dette. Som aktivt udøvende medlemmer kan optages medlemmer i overensstemmelse med nedenstående:

 

1. A. Børn i alderen 6-8 år optages på U8 hold.

 

1. B. Mikrogymnaster (p.t. gymnaster op til 10år i konkurrenceåret) kan optages på Foreningens minikonkurrencehold. Under forudsætning af at Foreningen kan finde kvalificerede trænere og lokaler, oprettes der et mikropigehold og et mikrodrengehold. Der kan desuden vælges at oprette et mikromixhold. Der kan afholdes udtagelse på holdet. Udtagelsen afholdes af holdets trænere.

 

1. C. Minigymnaster (p.t. gymnaster op til 13år i konkurrenceåret) kan optages på Foreningens minikonkurrencehold. Under forudsætning af at Foreningen kan finde kvalificerede trænere og lokaler, oprettes der et minipigehold og et minidrengehold. Der kan desuden vælges at oprette et minimixhold. Der kan afholdes udtagelse på holdet. Udtagelsen afholdes af holdets trænere.

 

1. D. Juniorgymnaster (p.t. gymnaster i alderen 14 – 17 år i konkurrenceåret) kan optages på Foreningens juniorkonkurrencehold. Under forudsætning af at Foreningen kan finde kvalificerede trænere og lokaler, oprettes der et juniorpigehold og et juniordrengehold. Der kan desuden vælges at oprette et juniormixhold. Der kan afholdes udtagelse på holdet. Udtagelsen afholdes af holdets trænere.

 

1. E. Seniorgymnaster (p.t. gymnaster fra 18 år og opefter) kan optages på Foreningens seniorkonkurrencehold. Under forudsætning af at Foreningen kan finde kvalificerede trænere og lokaler, oprettes der et seniordamehold og et seniorherrehold. Der kan desuden vælges at oprette et seniormixhold. Der kan afholdes udtagelse på holdet. Udtagelsen afholdes af holdets trænere.

 

Ovennævnte betegnelser (mikrogymnaster, minigymnaster, juniorgymnaster og seniorgymnaster) samt de nævnte aldersgrænser kan uden varsel og uden vedtægtsændring ændres af bestyrelsen, således at de til enhver tid er i overensstemmelse med betegnelserne og aldersgrænserne i det af Danmarks Gymnastik Forbund vedtaget ”Teknisk Regulativ for TeamGym”.

 

Æresmedlemmer, udnævnes af bestyrelsen og overrækkes ved Roskilde TeamGym´s årlige generalforsamling.

 

 

 

§ 6

 

Indmeldelse sker ved tilmelding via Foreningens hjemmeside eller til Foreningens bestyrelse.

 

 

 

§ 7

 

Medmindre andet er fastsat, betales kontingent forud for et år ad gangen.

 

 

 

§ 8

 

Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler herfor, og hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende generalforsamling.

 

 

 

§ 9

 

Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med tre måneders varsel.

 

 

 

Medlemmers rettigheder og pligter 

 

§ 10

 

Medlemmerne har ret til at modtage kvalificeret undervisning i TeamGym konkurrencegymnastik samt de af Foreningen eventuelle udbudte gymnastikarter, idet omfang Foreningen kan tilbyde kvalificerede trænere og lokaler hertil.

 

 

 

§ 11

 

Medlemmerne er forpligtede til at overholde Foreningens love, regler og formålsbestemmelse og ikke udvise upassende adfærd.

 

 

 

Kontingent 

 

§ 12

 

Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.

 

 

 

Bestyrelsen

 

§ 13

 

Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af Foreningens drift.

 

 

 

§ 14

 

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Herudover vælges der én suppleant og én revisor. Genvalg er muligt. Der vælges ét medlem på hver ordinær generalforsamling for 3 år ad gangen. Ved stiftelsen vælges der 2 medlemmer for 3 år, 2 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år.

 

 

 

§ 15

 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

 

 

 

§ 16

 

Det påhviler bestyrelsen at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, kasserer, og 3 medlemmer der indgår i enten sponsorudvalg eller teknikudvalg.

 

 

 

Bestyrelsens forpligtelser

 

§ 17

 

Bestyrelsen er forpligtet til at etablere et teknisk udvalg og et sponsorudvalg. Bestyrelsen skal være repræsenteret med ét medlem i hvert af de to udvalg. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg efter behov.
Bestyrelsen er forpligtet til hvert år at indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister om alle aktive trænere over 18 år, samt bestyrelsens medlemmer.

 

 

 

§ 18

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der offentliggøres over for medlemmerne via Foreningens hjemmeside.

 

 

 

§ 19

 

Medlemmerne har ikke adgang til bestyrelsesmøderne.

 

 

 

Ordinær generalforsamling

 

§ 20

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

 

 

§ 21

 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

 

 

§ 22

 

Indkaldelse skal ske skriftligt pr. e-mail eller med almindelig post til medlemmerne med minimum to ugers varsel.

 

 

 

§ 23

 

Ethvert aktivt medlem, der med gyldigt medlemsbevis / kvittering for indbetaling af kontingent kan dokumentere sin adgangsberettigelse, er mødeberettiget på generalforsamlingen.

 

 

 

§ 24

 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter:

 

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse af regnskab
5) Fremlæggelse af budget
6) Valg til bestyrelsen
7) Indkomne forslag
8) Eventuelt

 

 

 

§ 25

 

Alle aktive medlemmer, som har betalt kontingent, er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer har én stemme. Medlemmer under 16 år er ikke stemmeberettigede, men medlemmets stemme kan videregives til den pågældendes forælder eller værge.

 

 

 

§ 26

 

Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

 

 

 

§ 27

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

 

 

§ 28

 

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om Foreningens virksomhed.

 

 

 

§ 29

 

Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag minimum 7 dage inden generalforsamlingen til formanden. Modtagne forslag offentliggøres via Foreningens hjemmeside inden generalforsamlingen.

 

 

 

§ 30

 

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom.

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling

 

§ 31

 

Såfremt 1/3 eller flere af Foreningens medlemmer eller Foreningens bestyrelse ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

 

 

§ 32

 

Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

 

 

 

§ 33

 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ligesom den ordinære generalforsamling.

 

 

 

Regnskab og formue

 

§ 34

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar – 31. december.

 

 

 

§ 35

 

Det påhviler bestyrelsen at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i elektronisk regnskabssystem efter bestyrelsens valg.

 

 

 

§ 36

 

Før den ordinære generalforsamling skal én revisor have revideret regnskabet. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

 

 

 

§ 37

 

Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.

 

 

 

§ 38

 

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af Foreningens revisor.

 

 

 

Tegning og hæftelse

 

§ 39

 

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. I sager af væsentlig betydning, dvs. ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom, såvel som ved dispositioner over kr. 100.000, kan Foreningen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 

 

 

§ 40

 

Foreningen hæfter alene med sin formue. Det påhviler ikke nogen af Foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og afdelingsretlige principper anvendelse.

 

 

 

Stridigheder

 

 § 41

 

Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

 

 

 

§ 42

 

Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved retslig form.

 

 

 

Eksklusion

 

§ 43

 

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, eller som på anden måde handler til skade for Foreningen, kan af bestyrelsen ekskluderes af Foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.

 

Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på først kommende generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

 

Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

 

Et medlem, der er ekskluderet, kan kun optages på ny med en generalforsamlingsbeslutning.

 

 

 

Vedtægtsændringer

 

§ 44

 

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 

 

Opløsning

 

§ 45

 

Til opløsning af Foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer stemmer for opløsning.

 

 

 

§ 46

 

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af Foreningens formål, og som besluttes af den siddende bestyrelse.

 

 

 

Vedtaget den 20. marts 2019